NETSCAPE
Infogólnie Ucho przez szkiełko Aparaty do ucha Tlumienie ciszy w kabinach Hała�liwa robota Nauszniki na hałas Kodeksem po uszach Linki

(czę�ć ta jest opracowana w oparciu o informacje zawarte m.inn. w �Foniatria kliniczna� pod red. prof.A.Pruszewicza - PZWL 1992)

 • używasz często walkmana? Strzeż się!!! Niedługo niewiele będziesz poza nim słyszał, a baterii starczy Ci na kilka minut !!!
 • rodzina twierdzi, że zbyt gło�no nastawiasz telewizor? Zamiast się zło�cic id� lepiej zbadać słuch !
 • Często co� słyszysz, a nie wiesz skšd dochodzi d�więk? Nie rozumiesz co mówiš inni w grupie? Uciszajš Cię, bo zbyt gło�no mówisz?
Je�li tak, to znak, że �le z Twoimi uszami :-((( Ale nie martw się. Nie musi być �le. Id� do laryngologa. Na pewno Ci pomoże. Najczę�ciej trzeba po prostu wyczy�cić przewód słuchowy. A to nic nie boli. :-000

Mowa i słuch sš podstawš porozumiewania się. Po raz pierwszy człowiek wypowiedział i zrozumiał słowo w okresie neardel.... no, bardzo dawno temu. Ok.120 tys. lat p.n.e. A jak wypowiedział to i usłyszał. Za dwa lata to będzie nawet 122002 lata temu. Zapis graficzny mowy w postaci jaki� tam znaków wyryto po raz pierwszy 12000 lat p.n.e., a pierwszy alfabet powstał 3000 lat pne. I na co było to wszystko??? Obecnie era pisania zamiera. Powstaja i rozwijajš się nowe formy przekazywania mowy i my�li. Telekomunikacja rozwija się w niespotykanym dotšd tempie wykorzystujšc wszystkie dotychczasowe zdobycze techniki w sposób niezwykle zachłanny. I zupełnie nowego znaczenia nabiera zaniedbywany dotšd zmysł - słuch.

Troszeczkę o budowie kłapucha.
Ucho, a mówišc precyzyjniej narzšd słuchu składa się, tak jak każda porzšdna dzida bojowa z przedniej czę�ci czyli układu przewodzšcego d�więki i z tylnej czę�ci integralnie złšczonej z przedniš - układu odbiorczego. Układ przewodzšcy to ucho zewnętrzne (to nie tylko to co sterczy lub jest klapnięte, ale dużo więcej czę�ci, których wcale nie widać: błona bębenkowa, tršbka słuchowa, łańcuszek kosteczek słuchowych). D�wieki sš odbierane w �limaku (wcale nie żartuję, misiu) i poprzez receptor słuchowy nerwem �limakowym dostajš się do mózgu. A tam już sam wiesz co się dzieje. Po prostu aż huczy!!! Wróćmy na chwilę do �limaka, aby nam nie umknšł w sinš dal. Jest to tak istotna czę�ć całego układu, że nie sposób przej�ć obok niego bez chwili zadumy. W �limaku, proszę Państwa występuje ok.30.000 pojedyńczych neuronów (wiemy co to takiego, prawda? - dla tych co nie wiedzš: neurony, to takie druciki, którymi d�więk dociera do mózgu). I nie do�ć tego. Te 30.000 neuronów skręconych razem tworzš gruby , jak na warunki ucha, kabel zwany nerwem ósmym. I ta masa neuronów rozdziela się jeszcze trzystukrotnie zanim dotrze do mózgu. Sporo, co? I to na tak krótkiej drodze: od �limaka do kory mózgowej w obu półkulach. I to tylko dlatego, Kapturku Czerwony, żeby� mnie dobrze słyszała.

Jak się robi słuchanie.
Teraz będzie jeszcze bardziej nudnie. Ci, którzy nie wiedzš, co to częstotliwo�ć, powinni ominšć ten fragment. Ucho ludzkie jest wrażliwe na częstotliwo�ci w zakresie 16-20.000 Herców (Hz). Trzeba przy tym wiedzieć, że zakres powyżej 15.000Hz jast słyszalny jedynie przez dzieci i w wieku starszym jest już trwale niedostępny. Natomiast największš czuło�ć ucho ludzkie wykazuje w częstotliwo�ciach 2.000-3.000 Hz. Górna granica słyszlno�ci przebiega na poziomie 110-120 decybeli (dB). Przy takim natężeniu występuje uczucie bólu w uszach, a przekroczenie tej granicy powoduje uszkodzenie słuchu. Więc lepiej nie próbować. Natężenia przekraczajšce o 30dB tę granicę bezpowrotnie uszkadzajš słuch.

Ruskie kazanie
Słuchanie gło�nej muzyki poprzez słuchawki walkmana powoduje znaczne wzmocnienie d�więków, które docierajš w bezpo�rednie sšsiedztwo błony bębenkowej, bez niezbędnego filtra jakim jest w normalnych warunkach powietrze. W efekcie tego d�więki w niektórych pasmach częstotliwo�ci przekraczajš znacznie granicę bezpieczeństwa i uszkadzaja poszczególne elementy narzšdu słuchu. Przez pewien czas organizm się broni, regeneruje, ale do czasu. Szybsze wyczerpywanie baterii walkmana, podkręcanie gło�no�ci, wtykanie głębiej słuchawki, �wiadczy o tym, że zwyciężyłe� w walce ze �limakiem...

O wyższo�ci kobiet nad płciš odwrotnš
Fizjologiczne ubytki słuchu zwiazane z wiekiem różniš się u obu płci. Mężczy�ni znacznie wcze�niej zaczynajš tracić słuch. I to dlatego, Kochanie nie zawsze słyszę jak mnie prosisz o wyniesienie �mieci. �rednie warto�ci fizjologicznych ubytków słuchu w zależno�ci od wieku przedstawiajš poniższe tabele (cbdo):

Kobiety Wiek
Częstotliwo�ć (Hz) 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
250 1 2 3 4 6 8 10 13 16 20
500 2 3 4 5 7 9 11 14 17 21
1000 2 3 4 6 8 10 12 15 18 22
2000 3 4 6 8 11 14 17 21 25 29
3000 3 5 8 11 14 17 21 26 31 36
4000 1 2 4 7 10 13 17 21 26 31 37 44
6000 1 3 6 9 13 17 22 27 33 39 46 53
8000 1 2 5 8 12 16 22 29 37 46 57 69

Mężczy�ni Wiek
Częstotliwo�ć (Hz) 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
250 1 2 3 4 6 8 10 13 16 19
500 1 2 3 5 7 9 12 15 18 22
1000 1 2 3 5 7 9 12 15 19 23
2000 1 3 5 7 10 13 17 22 27 33 40
3000 1 3 5 8 11 15 20 25 31 37 44 52
4000 1 4 7 11 16 21 26 31 37 44 51 59
6000 2 5 9 14 19 24 30 37 44 51 59 67
8000 1 4 8 13 18 24 31 39 48 58 68 80

(Spoor F.A. �Presbycusic Value in Relation to Noise-induced Hearing Loss� International Audiology 1977,6)

I znowu te liczby, tym razem straszne...

 • według Instytutu Medycyny Pracy w Polsce liczbę osób zatrudnonych w ekspozycji na uraz akustyczny (tzn. pracujacych w hałasie) ocenia się na 600 000 pracowników,
 • zawodowe uszkodzenie słuchu jest najczę�ciej stwierdzanš chorobš zawodowš; corocznie wykrywa się 3000 nowych przypadków głuchoty zawodowej,
 • na �wiecie żyje ponad 40 mln ludzi ze znacznie uszkodzonym słuchem: w Polsce notuje się ponad 600 000 osób z zaburzeniami słuchu wymagajšcymi protez słuchowych,
 • w krajach rozwiniętych przemysłowo na 1000 porodów rodzi się 1 dziecko głuche; w Polsce osdetek dzieci z ciężkimi zaburzeniami słuchu wzrasta z wiekiem i wynosi 0,005% populacji niemowlšt, 0,12 - 0,77% dzieci w wieku przedszkolnym i 0,17 - 1,1% dzieci w wieku szkolnym...
 • wystarczy...

Jeżeli jeszcze nie wyłšczyłe� walkmana:
Ubytki słuchu sš różne. Większe i mniejsze. Ucišżliwe i ucišżliwsze. Niezno�ne i okropne. Fatalne. Ale trzeba z nimi żyć. I trzeba umieć sobie z nimi radzić. I zawsze trzeba mieć nadzieję, że znowu usłyszymy cudowny d�więk kropli deszczu padajšcych na szybę okiennš, szum morza, ptaków �piew...

  Ubytki słuchu dzielimy na:
 1. Niedosłuch lekkiego stopnia - ubytki do 40 dB, występujš wady artykulacji,
 2. Niedosłuch �redniego stopnia - ubytki od 45 do 65 dB, ubytki w zakresie mowy(250-2500Hz), występuja trudno�ci w zrozumieniu mowy,
 3. Niedosłuch głęboki - ubytki od 70 do 85 dB, występujš bardzo duże zaburzenia w zrozumieniu mowy,
 4. Resztki słuchowe i głuchota - pozostały jedynie wysepki słuchowe w częstotl. pow. 1000 Hz i natężeniu pow.85 dB - odczuwa się d�więki jako wibracje

Zaburzenia słuchu - od urodzenia
Spo�ród wielu przyczyn zaburzeń słuchu do najczę�ciej spotykanych należš:

 • głuchota dziedziczna
 • głuchota wrodzona
I. choroby matki w okresie cišży
 1. różyczka (najgro�niejsza w 1 i 2 m-cu cišży)
 2. toksoplazmoza
 3. kiła wrodzona
 4. ciężkie schorzenia, m.inn. cukrzyca i schorzenia nerek
II. czynniki toksyczne (zwišzki ototoksyczne) i zaburzenia hormonalne

Stwierdzono szkodliwe działania na narzšd słuchu (działanie ototoksyczne) wielu antybiotyków jak: streptomycyna, szczególnie dihydrostreptomycyna, kanamycyna, neomycyna, gentamycyna. Ucho wewnętrzne płodu uszkadza chinina, thalidomid, sole metali ciężkich. Uszkadzajšco na słuch płodu działaja preparaty hormonalne oraz nadmiar lub niedobór witamin. Do uszkodzenia słuchu płodu może przyczynić się spożywany przez kobiete alkohol i nikotyna oraz narkotyki. Ponieważ wła�ciwo�ci tłumišce �cian brzucha i macicy zmniejszajš się wraz z postępem cišży - kobiety ciężarne powinny unikać przebywania w otoczeniu hałasu o podwyższonym natę�eniu.

 • głuchota nabyta
  - głuchota okołoporodowa powstała w wyniku zastosowania w czasie porodu kleszczy, ekskawatora próżniowego lub pomocy ręcznej
 • głuchota wczesnego dzieciństwa
  - choroby zaka�ne: nagminne zapalenie opon mózgowych, �winka, odra, płonica, błonica, dur, uszkodzenia po szczepieniach,
  - zwišzki ototoksyczne (wymienione wyżej)
  - choroby zapalne i nieżytowe ucha �rodkowego
  - choroby przewlekłe: cukrzyca, zapalenie nerek, go�ciec, hipoglikemia, niedoczynno�ć tarczycy
  - urazy
 • głuchota czynno�ciowa spowodowana pewnymi formami autosugestii z przyczyn psychogennych (poważnie !!!).

  Nagła głuchota
  to nagły ubytek słuchu obejmujšcy kilka częstotliwo�ci o natężeniu pow. 30 dB. Przyczyny nagłej głuchoty mogš być najróżniejsze. Poniżej przedstawiam ich klasyfikacje zrobionš przez mšdrych ludzi. Użyte sš w niej niekiedy niezrozumiałe nazwy i sformułowania, ale muszę je podać. Klasyfikacja ta jest bardzo dziwna: im bardziej się w niš wpatruję tym więcej nachodzi mnie refleksji nad ogromem wiedzy, którš trzeba posiš�ć, aby żyć bezpiecznie. Ale nawet wiedzšc o tych niebezpieczeństwach nie sposób je wszystkie ominšć. Rozumiem, że trzeba się wystrzegać uderzenia pioruna, ale chinina? (przecież chinina uratowała ukochanš Nel przebywajšcš ze Stasiem wpustyni i wpuszczy). Ale trzeba wierzyć uczonym, że chinina ratujšc życie może uszkodzić słuch. Albo ten wirus grypy czy półpasiec uszny ???, nie mówišc o punkcie X.F czy I. B. 4.
  Zresztš i tak wiem, że tabelę tę wykorzystasz w przygotowaniach do spotkania z Komisjš Wojskowš.

  Czynniki etiologiczne nagłej głuchoty (w/g Stange i Nevelinga)

  I. Urazy

  A. Bezpo�rednie

  1. złamanie ko�ci skalistej
  2. postrzały
  3. urazy czaszki
  4. uderzenie pioruna
  5. skaleczenie przez przewód słuchowy zewnetrzny
  a) błędnie wykonane operacje na uchu �rodkowym
  b) uraz akustyczny
  c) uraz na skutek wybuchu
  d) leczenie ultrad�więkami
  e) uszkodzenie wywołane przez pršd
  wysokiego napięcia

  B. Po�rednie
  1. zwichnięcie kręgów szyjnych po
  leczeniu nastawianiem
  2. uszkodzenie pnia nerwu VIII przy złamaniach piramidy
  3. uszkodzenie pnia nerwu VIII przy krwawieniach do przestrzeni oponowej - operacje zwoju Gassera
  4. uszkodzenie okolicy jšder nerwu VIII przy uszkodzeniach mózgu

  II. Zaburzenia naczyniowe tętnicy słuchowej wewnętrznej

  A. Uszkodzenia endogenne z krwawieniem, arterioskleroza, nadczynno�ć tarczycy, kiła, samoistne krwawienia
  B. Uszkodzenia egzogenne, zatrucie PB,P, CO, CH3OH, zakrzepy, zatory
  C. Angioneurotyczne skurczowe przełomy w zakresie n.VIII wywołane przez:
  1. ochłodzenie,
  2. przegrzanie, nasłonecznienie, 3. czynniki psychoemocjonalne,
  4. reakcje odogniskowe,
  5. uczulenia,
  6. zespół kręgosłupa szyjnego na tle spyndylozy lub osteochondrozy
  D. Krwawienia w błędniku wywołane pobudzeniem psychicznym

  III. Zmiany hematologiczne na skutek

  A. krwawienia w skazach
  krwiotocznych, białaczkach, policytemii, niedokrwisto�ci zło�liwej
  B. zatory azotowe tętnicy słuchowej wewnętrznej w chorobie kesonowej
  C. zatory tłuszczowe

  IV. Uszkodzenia wywołane przez drobnoustroje

  A. Zapalenie w obrebie narzšdu końcowego
  1. występujšce zapalenie błędnika w przbiegu ostrego lub przewlekłego zapelenia ucha �rodkowego
  2. zstępujšce zapalenie błędnika w przebiegu zapalenia opon
  3. zstępujšce zapalenie błędnika w przebiegu płonnicy, kiły, odry
  4. przerzutowe zapalenie błędnika w przebiegu odry, płonicy, zapalenia szpiku

  B. Zapalenie w obrębie pnia nerwu w drobnoustrojowych schorzeniach zaka�nych
  1. bruceloza
  2. błonica
  3. kiła wrodzona lub nabyta
  4. płonica
  5. zapalenie opon bez etologii wirusowej
  6. dur
  7. gru�lica

  V. Uszkodzenia wirusowe

  A. półpasiec uszny
  B. odra
  C. choroba Heinego-Medina
  D. ospa wietrzna
  E. wirus grypy
  F. zapalenie wirusowe opon
  G. �winka

  VI. Uszkodzenia ototoksyczne

  A. streptomycyna
  B. neomycyna
  C. chinina
  D. salicyliany
  E. arsen
  F. nikotyna, alkohol
  G. witamina D2
  H. tlenek węgla ; należy
  podkre�lić, że wiele leków wywiera również silne działanie ototoksyczne (kanamycyna, gantamycyna, amikina, furesemid i in.)

  VII. Uszkodzenia alergiczne

  A. Immunosurowice
  B. niezgodno�ć grup krwi
  C. ukłucia insektów
  D. �rodki znieczulajšce miejscowo
  E. u�pienie ogólne
  F. �rodki przeciw robaczycy - Ol.Chenopodium

  VIII. Psychogenna głuchota

  IX. Guzy nerwu VIII

  X. Niejasne, nie dajšce się sklasyfikować uszkodzenia

  A. zapalenie nerwu na skutek nadmiernego nasłonecznienia
  B. stwardnienie rozsiane
  C. uraz akustyczny
  D. ucisk n.VIII przez torbiele oponowe
  E. nieprawidłowo długi przebieg zewnštrzczaszkowy tętnicy móżdżkowej
  F. cišża
  G. kolagenozy

  Słuch i Hałas 1998


  Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet http://friko.onet.pl/
.......